Algemene-voorwaarden

Verkoop-, Leverings en Betalingsvoorwaarden van Visser Kantoorefficiëncy bv, gevestigd te Amsterdam.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam met ingang van 26 augustus 1994 onder nummer DS 1368

1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties verricht door Visser Kantoorefficiëncy bv.

Afwijkingen van de zijde van Visser Kantoorefficiëncy bv van deze voorwaarden ten gunste van de wederpartij brengen geen terzijdestelling van deze voorwaarden mee van de zijde van Visser Kantoorefficiëncy bv, noch het doen van afstand van deze voorwaarden.

Overeenkomsten en/of nadere afspraken met Visser Kantoorefficiëncy bv of diens personeel verbinden Visser Kantoorefficiëncy bv slechts na diens schriftelijke bevestiging.

Visser Kantoorefficiëncy bv is gerechtigd bij financiële instellingen informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van de wederpartij.

In geval van strijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de wederpartij gelden deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden der wederpartij.

2 Offertes

2.1 Alle offertes of aanbiedingen gedaan door Visser Kantoorefficiëncy bv uitgebracht zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van achtentwintig (28) dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de bij de aanbieding door wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door Visser Kantoorefficiëncy bv gedane opmetingen, voor zover deze plaats hebben gevonden.

2.2 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden en de totale koopprijs. Meer en/of minderwerk zal naar redelijkheid en billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties welke niet in de offerte zijn begrepen en door de wederpartij worden verlangd.

2.3 Kosten ontstaan doordat de wederpartij ingebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de overeengekomen prestatie mogelijk te doen zijn, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.

3 Prijs

De door Visser Kantoorefficiëncy bv geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijs is gebaseerd op levering franco huis wederpartij inclusief normale verpakking en/of ander verzendmateriaal, exclusief omzetbelasting en exclusief kosten die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de wederpartij komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Visser Kantoorefficiëncy bv heeft in geval van prijs- en kostenstijgingen op een tijdstip meer dan een maand na het sluiten der overeenkomst het recht de prijsverhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. Onder prijs- en kostenstijgingen worden begrepen iedere verhoging van kostenbepalende factoren van de door Visser Kantoorefficiëncy bv te verrichten prestatie/leverantie. Aan de wederpartij komt een ontbindingsrecht toe indien de prijsverhoging meer dan 10% van het factuurbedrag bedraagt.

4 Betalings en eigendomsvoorbehoud

4.1 Betaling dient uiterlijk binnen tien (10) dagen na aflevering danwel factuurdatum te geschieden door middel van overmaking op de bankrekening van Visser Kantoorefficiëncy bv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De verplichtingen van de wederpartij zijn evenwel onmiddellijk opeisbaar in geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.

4.2 Beroep of schuldvergelijking of welke korting dan ook door de wederpartij is nimmer toegestaan. Wederpartij doet hiervan uitdrukkelijk afstand.

4.3 Zolang de wederpartij geen volledige betaling aan Visser Kantoorefficiëncy bv heeft verricht terzake van het uit de overeenkomst verschuldigde, blijven alle ingevolge deze overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Visser Kantoorefficiëncy bv.

4.4 Visser Kantoorefficiëncy bv behoudt zich het recht voor vorderingen op de wederpartij te verpanden.

4.5 Zolang de volledige koopprijs niet is voldaan, mag de wederpartij de geleverde zaken niet verpanden noch op enigerlei andere wijze tot zekerheid overdragen.

4.6 Betalingen zullen eerst worden afgeboekt op de verschuldigde renten en kosten en vervolgens op de facturen die het langst open staan.

5 Reclame

Bij aflevering van zaken dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de afgeleverde zaken zich bevinden. Bij afgifte van voor wederpartij bewerkte zaken geldt een gelijke verplichting. Indien blijkt dat schade aan de zaken is ontstaan, dient hij alle maatregelen te treffen ter voorkoming van verdere schade en dient hij op straffe van verlies van rechten terzake van de schade met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd te reclameren bij Visser Kantoorefficiëncy bv. Met bekwame spoed wordt bedoeld een termijn van acht (8) dagen na aflevering bij zichtbare gebreken. Andere gebreken dienen binnen acht (8) dagen na het tijdstip waarop de wederpartij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft moeten ontdekken schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld bij Visser Kantoorefficiëncy bv. Het recht op reclame vervalt drie (3) maanden na de aflevering van zaken.

5.2 Geringe en technisch niet vermijdbare schommelingen in kwaliteit, kleur, uitvoering of model geven geen recht op het doen van een beroep op reclame.

5.3 Indien Visser Kantoorefficiëncy bv de reclame gegrond acht en hij de beschadigde zaken terug geleverd heeft gekregen, zullen de zaken zo mogelijk binnen tien (10) werkdagen worden vervangen. Is vervanging niet mogelijk dan wordt de wederpartij tegoedgeschreven danwel vindt terugbetaling van de voldane koopsom plaats, zulks naar keuze van Visser Kantoorefficiëncy bv.

6 Aflevering

6.1 Levering geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, franco huis van de wederpartij.

6.2 De wijze van vervoer geschiedt naar keuze van Visser Kantoorefficiëncy bv.

6.3 Op schriftelijk verzoek van de wederpartij draagt Visser Kantoorefficiëncy bv zorg voor de verzekering van de zaken gedurende de periode van vervoer, welke kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

6.4 De door Visser Kantoorefficiëncy bv gebruikte verpakking welke aan de wederpartij in rekening worden gebracht, wordt niet teruggenomen.

6.5 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst genoemde termijn, waarbinnen gestreefd wordt de prestatie te verrichten. De levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de uitvoering van verrichting noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Visser Kantoorefficiëncy bv.

6.6 De opgave van de levertijd schept uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn dient de wederpartij Visser Kantoorefficiëncy bv in gebreke te stellen. Een overschrijding van een opgegeven termijn verplicht Visser Kantoorefficiëncy bv derhalve niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de wederpartij het recht de order te annuleren. Visser Kantoorefficiëncy bv verplicht zich echter zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden en in ieder geval binnen de termijn die de redelijkheid en billijkheid stelt te presteren.

6.7 In die gevallen dat de termijnen van redelijkheid en billijkheid worden overschreden heeft de wederpartij het recht om na het verstrijken van die termijn Visser Kantoorefficiëncy bv bij aangetekend schrijven te sommeren binnen drie (3) weken te leveren.

Bij overschrijding van de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen. De schadevergoeding van deze termijn overschrijding zal nooit meer bedragen dan 10% van het totale factuurbedrag.

7 Niet-nakoming en schadevergoeding

7.1 De wederpartij verkeert van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim indien niet conform de termijn als genoemd in artikel 4 is betaald.

7.2 De vertragingsschade welke bestaat zodra de wederpartij in verzuim verkeert, wordt gesteld op 18% per jaar (1,5% per maand waarbij een gedeelte van een maand telt als een hele maand) van het onbetaald gebleven factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan.

7.3 Indien de wederpartij in verzuim verkeert kan Visser Kantoorefficiëncy bv hem schriftelijk mededelen dat de verplichting tot nakoming wordt omgezet in een verplichting tot betaling van vervangende schadevergoeding danwel dat de overeenkomst wordt ontbonden, waarbij aanspraak wordt gemaakt op vergoeding de ontbindingschade.

7.4 Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd zodra de wederpartij in verzuim verkeert en worden gesteld op het incassotarief voor advocaten met een minimum van € 150,=.

7.5 Zowel in een situatie van een toerekenbare tekortkoming waarbij nakoming blijvend onmogelijk is als in een situatie van verzuim, is Visser Kantoorefficiëncy bv bevoegd een boete van € 5000,= te vorderen onverminderd de schadevergoedingen op grond van de wet.

7.6 De wederpartij is aan Visser Kantoorefficiëncy bv een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag indien de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd, anders dan door een tekortkomen van de wederpartij. Het voorgaande laat de rechten van Visser Kantoorefficiëncy bv in geval van een tekortkomen van de wederpartij onverlet.

8 Garantie

8.1 Visser Kantoorefficiëncy bv verleent geen andere of meerdere garanties dan de garantie welke hij van zijn leverancier/fabrikant ontvangt, danwel ingeval Visser Kantoor-efficiëncy bv zelf producent van het geleverde is, staat Visser Kantoorefficiëncy bv in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door hem geleverde zaken, gebruikte materialen, etc.

Vervanging van de zaak kan slechts worden gevorderd indien de wederpartij aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

8.2 Indien en zolang de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Visser Kantoorefficiëncy bv gesloten overeenkomst of een zich daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Visser Kantoorefficiëncy bv met betrekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen garantieverplichtingen.

8.3 Visser Kantoorefficiëncy bv is niet aansprakelijk voor schade welke te wijten is aan overmacht of welke is te wijten aan zijn schuld of een lichtere vorm daarvan, danwel aanschuld of een lichtere vorm daarvan van zijn leidinggevende ondergeschikten. Evenmin is hij aansprakelijk voor opzet, schuld of een lichtere vorm daarvan van zijn andere ondergeschikten. Met inachtneming van het voorgaande is Visser Kantoorefficiëncy bv niet gehouden tot vergoeding van schade het gevolg zijnde van een ondeskundige of zorgeloze behandeling van de wederpartij of door hem aangewezen derden.

Visser Kantoorefficiëncy bv is evenmin aansprakelijk, indien de zaak voor andere dan voor wederpartij normale doeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien de wederpartij niet de door of vanwege Visser Kantoorefficiëncy bv gegeven gebruiksvoorschriften is nagekomen.

Indien aan de zijde van Visser Kantoorefficiëncy bv in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een haar niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Visser Kantoorefficiëncy bv gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding van schade aan de wederpartij of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de wederpartij aan Visser Kantoorefficiëncy bv van door deze laatste gemaakte kosten.

8.5 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Visser Kantoorefficiëncy bv onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst door Visser Kantoorefficiëncy bv redelijkerwijs niet meer vanwege de wederpartij kan worden verlangd danwel de nakoming tijdelijk verhindert of vertraagt, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting , transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contigenteringen, en bedrijfsstoringen bij Visser Kantoorefficiëncy bv en diens leveranciers.

9 Opschorting

De wederpartij kan zijn betalingsverplichting slechts dan opschorten, indien hij na het indienen van een reclame conform artikel 5 binnen veertien (14) dagen na definitieve afwijzing der reclame, door middel van een aangetekend schrijven van geschil aanhangig maakt bij de bevoegde rechter.

10 Schuld- en contractovername

De wederpartij verleent reeds bij toestemming voor overneming door een derde van een schuld aan of contract met Visser Kantoorefficiëncy bv, ongeacht de titel waardoor de verbintenis of verbintenissen overgaan.

11 Geschillen

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen gevallen dat eén der partijen een zodanig geschil aanwezig acht, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Nederlands recht is van toepassing op een eventueel te berechten geschil.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam.

VISSER B.V.